به چشم هایت بگو
انقدر برای دلَم رجز نخوانند
من اهل جنگ نیستم
شاعرم!