بهشت دست های توست

وقتی برای پرندگان دانه می پاشی

جهنم دل من است

وقتی دلتنگ همان دستها هستم.