نمیدانم کدام را بیشتر میخواهی

سکوت و خلوت خود را

یا بودن با منِ از خود بیخود را؟

اما من

"تو "را دوست تر دارم

حتی سکوتت را

میان نعره های عشق.

من چشم دوخته ام

به لبهای دوخته ات.