توی زندگی هرکس ؛
شبهایی هست ....
که هیچ وقت صبح نمیشود ... !!!