طاقت بیار ای گل

چند روزی بیشتر میهمان تو نیست

زمستان دستهایم.