راستش را بخواهی
دیروز
هیچ اتفاق خاصی رخ نداد
فقط حدود عصر
باران کوتاهی بارید
اما زار زار ...