روان پزشکم دیوانه شد ،

وقتی چند دقیقه از سکوتم را برایش معنا کردم .....