-------

------------ ------------- ---------

---- ----------- ------------- -------------   - - - - - -----------

گاهی می توان برای یک ذوست چند سطر سکوت به یادگار گذاشت

تا او در خلوت خود هر طور که خواست آنرا معنا کند ....