زمستان را باور نکن .هوا بی تو سردتر از این حرفهاست … !